توسعه سرزمین مادری

بازارگان کالا

 

 

سایت های خارجی

 

سازمان خوار و بار جهانی: http://www.fao.org
انجمن بین المللی صنعت کود: http://www.fertilizer.org
سازمان بین المللی آزمیش بذر: http://seedtest.org/en/home.html
فدراسیون بین المللی بذر: http://www.worldseed.org/isf/home.html
موسسه بین المللی تغذیه گیاهی: http://ipni.net
پورتال جهانی سرویس اطلاعاتی حرفه ی بذر: http://www.worldseed.org/isf/home.html
اتحادیه بین المللی حفظ گونه هی گیاهی:  http://www.worldseed.org/isf/home.html
انجمن تجارت بذر یالات متحده آمریکا:  http://www.amseed.com
انجمن تجارت بذر کانادا: http://cdnseed.org
انجمن بذر اروپا: http://www.euroseeds.org
انجمن تجارت و زراعت بذر اورگانیک: http://www.osgata.org
انجمن سازمانهی کنترل بذر یالات متحده آمریکا: http://seedcontrol.org
موسسه بین المللی پتاس: http://ipipotash.org/en
مدیریت حفاظت گیاهان: http://www.farmchemicalsinternational.com
کمیته اقدام مقاومت در برابر حشره کش ها: http://frac.info/frac/index.htm
سیت حد مجاز باقیمانده سموم اتحادیه اروپا: http://ec.europa.eu
بخش کشاورزی یالت متحده آمریکا: http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
سیت مرکز اطلاع رسانی شبکه کشاورزی در ینترنت: http://www.agnic.org
جامعه خاکشناسی آمریکا: https://www.soils.org
مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی: http://www.ncbi.nlm.nih.gov
کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا: http://www.nal.usda.gov
موسسه ملی تحقیقات خاکشناسی: http://www.international.inra.fr
اتحادیه بین المللی شوری تجزیه آفت کش ها: http://www.cipac.org
کتابخانه دانشگاه یالت کلورادو: http://ucblibraries.colorado.edu
کتابخانه دانشگاه کورنل: http://www.library.cornell.edu
کتابخانه دانشگاه هندوستان: http://www.libraries.iub.edu
کتابخانه دانشگاه یوا آمریکا: http://www.lib.uiowa.edu
بخش علوم بیولوژیک دانشگاه یوا: http://www.biology.uiowa.edu
کتابخانه دانشگاه تکنولوژی تگزاس: http://www.lib.ttu.edu
بخش بیماری شناسی دانشگاه تگزاس: http://www.plantpath.ksu.edu/p.aspx
کتابخانه دانشگاه دیویس کالیفرنیا: http://www.lib.ucdavis.edu
کمیته اقدام مقاومت در برابر قارچ کش ها: http://www.frac.info/frac/index.htm
کمیته اقدام مقاومت در برابر علف کش ها: http://www.frac.info/frac/index.htm
سازمان بین المللی کنترل بیولوژیک: http://www.iobcnrs.com
مدیریت یمنی آفت کش ها: http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/pesticides
کنوانسیون رتردام: http://www.pic.int/Default.aspx?tabid=855
مرکز خاکشناسی استرالیا: http://www.soilscienceaustralia.com.au
انجمن حشره شناسی آمریکا: http://www.entsoc.org
انجمن باغبانی آمریکا: http://www.ahs.org
انجمن زراعت آمریکا: http://ww.agronomy.org
انجمن باغبانی سلطنتی انگلستان: http://www.rhs.org.uk
انجمن آبیاری استرالیا: http://ww.irrigation.org.au
اختصار اسامی عمومی آفت کش ها: http://www.rhs.org.uk
بانک اطلاعات علمی: http://www.sciencedirect.com
انجمن بین المللی ترویج و آموزش کشاورزی: http://aiaee.org
بانک مقالات ترویج و آموزش کشاورزی: http://www.jae-online.org