توسعه سرزمین مادری

بازارگان کالا

 

 

سایت های داخلی

 

وزارت جهاد کشاورزی: http://www.maj.ir/portal/Home/Default.aspx
سازمان حفظ نباتات: http://ppo.ir
موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر: http://spcri.org/Pages/default.aspx
موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال: http://spcri.ir
مرکز تحقیقات پسته http://www.pri.ir
موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند: http://sbsi.ir
شبکه خبری کشاورزی ایران: http://www.soilscienceaustralia.com.au
شبکه اطلاع رسانی گندم: http://www.iranwheat.ir
سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی http://www.areo.ir
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: http://www.agri-eng.org/fa
موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر: http://www.spii.ir
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور: http://www.spii.ir
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران: http://www.abrii.ac.ir
موسسه تحقیقات خاک و آب: http://www.swri.ir
سازمان هواشناسی کشور: http://www.irimo.ir
خدمات حمایتی جهاد کشاورزی: http://www.assc.ir
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی: http://www.agri-peri.ir/Home
انجمن علوم خاک ایران: http://www.soiliran.org
ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین: http://loobia.areo.ir
بانک اطلاعاتی جهاد دانشگاهی: http://www.rhs.org.uk
بانک اطلاعات نشریات کشور: http://www.magiran.com
انجمن بیماری شناسی گیاهی: http://ips.ir
پایگاه اطلاع رسانی حشره شناسی: http://www.entomology.ir
انجمن علمی علف هرز ایران: http://utcan.ut.ac.ir/weed
انجمن قارچ شناسی ایران: http://www.imys.ir
انجمن کنه شناسی ایران http://www.acarology.ir