خدمات

کشاورزی در کشورهای در حال توسعه مانند ایران عموما به صورت سنتی می باشد. طبق آمارهای موجود، حدود 4 میلیون نفر در کشور به شغل کشاورزی مشغول هستند که این تعداد افراد معمولا آموزشهای لازم را ندیده و اطلاعات آنها در خصوص یافته های جدید در علم کشاورزی محدود است. در همین راستا شرکت بازارگان کالا طی سالیان گذشته با هدف انتقال دانش فنی روز و تجربیات جهانی تلاش نموده با تدوین و توزیع دفترچه های کشت اختصاصی و اطلاعات آموزشی برای بسیاری از محصولات کشاورزی گامی در جهت افزایش آگاهی تلاشگران بخش کشاورزی بردارد. مجموعه اطلاعات زیر حاصل این تلاشهاست.

خدمات آموزشی

راهنمای کشت

معرفی کشت، راهنمای تغذیه و آفات، بیماری ها و علف های هرز

خدمات کشاورزی

خدمات کالا

خدمات کشت