مدیریت تلفیقی مزرعه (IFM)

آیا برداشت مناسب، محصول بازارپسند و سود پایدار و اقتصادی هرکشت،  نیازمند مدیریت خاک، برنامه علمی و اختصاصی تغذیه، مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز، آبیاری علمی، بهینه سازی مصرف انرژی، رسیدگی عمومی به باغ/مزرعه و  ... نیست؟

به چه اندیشیده اید تا محصول تولیدی برای سلامت مصرف کنندگان زیان آور نباشد؟

چگونه از  تخریب محیط زیست کشاورزان جلوگیری می کنید ؟

اگر به دنبال راه حلی برای ایجاد سود پایدار کشاورز ، تولید محصول سالم برای انسان ها و به حداقل رساندن تخریب محیط زیست هستید می توانید با تکمیل فرم ذیل با ما در ارتباط باشید.